کمک به وزارت معارف در فعالیتهای آموزشی

سپاس خداوند سبحان را که نور خود در دل عاشقان بر افروخت و انسان را اندیشیدن آموخت. نگارش کاری است دشوار و بر گردان اندیشه ها و تحقیقات دانشمندان کاری دشوارتر.

بدبختانه کشور عزیز ما افغانستان از جمله کشورهای عقب مانده بوده و هموطنان عزیز ما از آموزش علم و دانش به دورمانده و چون علم اساس دین اسلام میباشد که خداوند (ج) در کتاب خود بشریت را به (اقرا) بخوان امر نموده است.

به این اساس وزارت محترم معارف مکاتب رنا را اجازه فعالیت داده تا برای هموطنان عزیز ما تا حد امکان در پخش و گسترش علم و آموزش کوشش نماید که با آغاز فعالیت صدها تن از اطفال و نوجوان ها را تربیه نموده است تا مصدر خدمت به این جامعه گردند.