چه میخواهیم

ما میخواهیم جهان را تغیر بدهیم چون ما افراد را تغیر میدهیم تا افراد جامعه را تغیر دهند.

مرام ما ارتقاع سطح دانش شاگردان فراهم نمودن آموزش بهتر و رشد اطفال و آینداه سازان کشور عزیز ما در مقایسه با سیستم آموزشی جهان امروزی میباشد.

DSC_0100