پیام مدیر

مکاتب رنا از بدو تاسیس تا حال انکشافات چشمگیری در عرصه آموزش پرورش و ایجاد فضای درسی برای اطفال و نسل جوان این سرزمین داشته است. رهبری رنا با ابتکارات و تلاش‌های پیگر و پابندی به ارزش‌های کلیدی مکاتب روند رشد مکاتب را همگام با رشد سریع علم و تکنالوژی جهانی حفظ می‌نماید. آرمان مکاتب رنا دستیابی به جایگاه یکی از مکاتب‌های برجسته در سطع ملی است و این جایگاه و اعتباد خود را مدیون رسیدن به کمال مطلوب در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و فعالیت‌های مبتکرانه و نو آورانه در ارایه خدمت رنا در نظر دارد تا در آینده فعالیت‌های خویش را افزایش دهد نه تنها در دروس که تا هنوز در چهار چوب مکاتب رنا شامل نشده باشده بلکه در سایر فعالیت‌هایی را نیز در راستای ارتقای ظرفیت برای طبقات مختلف با توجه بیشتر به دختران که متاسفانه قشر آسیب پذیر جامعه افغانی محسوب می‌شوند ایجاد نماید. همچنان رنا در نظر دارد تا مراکز رشد ارتقای ظرفیت و کیفیت را که مانند کتابخانه مرکز تحقیقی مرکز معلومات کتابخانه الکترونیکی وغیره تاسیسات که مفید و موثر برای شاگردهای رنا و دیگر مکاتب‌ها می‌باشد بصورت متداوم تقویت نماید تا با نیازهای رو به رشد در تطابق باشد.