معارف به عنوان راهی برای تحول

مکاتب خصوصی رنا در سال () با اخذ مجوز رسمی از وزارت محترم معارف شروع به فعالیت نمود. ویژگی مکاتب رنا بهره گیری از بهترین امکانات استفاده از تعمیر اختصاصی و منحصر بفرد و تطبیق معیارهای ملی و بین المللی است. هدف اصلی مکاتب رنا مشارکت جامع در انکشاف آموزشی فرهنگی اجتماعی و سیاسی کشور از طریق تعلیم و طربیه فرزندان وطن است و تا کنون چندین دور فارغ التحصیل داشته است .

ارزشهای معارفی مکاتب “رنا” به عنوان راهی برای تحول :