عکس وزندگی نامه مختصر مدیر مکتب

اســـــــــــــــم:   محمد عبید  “اورمړ”

ولـــــــــــــــــد:  عــــــــــــبدالحمید

ولـــــــــــدیت :  عــــــــــــبدالمجید

درجه تحصیل:  14 پاس تربیه معلم ولایت لوگر

فارغ التحصیل رشته قضا و څارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جهان  

سکونت اصلی:   قریه زقوم خیل ، حوزه برکی برک ، ولسوالی برکی برک ، لوگرافغانستان

سـکونت فعلی:   حصه اول نوآباد ده یعقوب ، شیوه کی ، ولسوالی بگرامی ، کابل افغانستان

تاریخ تولد:   ۲۸ اکتوبر ۱۹۸۵

تجربه کاری :  اضافه از۱۶ سال در نهاد های مختلف

درباره

محمدعبید (اورمړ) فرزند عبدالحمید (اورمړ) بتاریخ  (۱۳۶۴/۸/۶) در یک فامیل متدین ، روشنفکر و مجاهد در قریه زقوم خیل منطقه اورمړ ،ولسوالی برکی برک ، ولایت لوگر دیده به جهان گشود. در ایام کودکی دروس دینی را نزد ملام امام مسجد قریه فراگرفته بعدا درسال (۱۳۷۱) شامل مکتب متوسطه زقوم خیل  گردید تا صنف ششم در مکتب مذکور بدرجه عالی دورس خویش را پیش برد دوره متوسطه ولیسه خویش را در لیسه عالی غازی امین الله خان لوگری با اخذ شهادتنامه  درجه خوب در سال ۱۳۸۱به پایه اکمال رسانید.

موصوف در دوران مکتب یک شخص اجتماعی بود که علاوه بر سرتیم ترانه و سرتیم بایسکت بال در آن زمان به نشر مقالات وسخنرانی ها در محافل معارف در مکتب می پرداخت و از طرف استادان و مدیر مکتب تقدیر میگردید وحتی یکبار ازطرف معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف مستحق صدهزار افغانی جایزه گردید نظر به اینکه پدر موصوف به وظیفه مقدس معلمی مشغول بود و معلم را در مقالات خود ستون فقرات ورهبر معنوی جامعه خطاب میکرد درامتحان کانکور پوهنځی ساینس  را انتخاب که نمره کامیابی را در امتحان اخذ نموده وبه پوهنځی ساینس پوهنتون کابل غرض اکمال تحصیلات خویش راه یافت . بعد از سپری نمودن یک سال درس رشته بیولوژی را انتخاب نمود ولی با تاسف نسبت مشکلات اقتصادی نتوانست به دروس خود ادامه دهد . بعدا دوشادوش پدر خود غرض تهیه روزی حلال برای فامیل خود به کسب و کار پرداخت .

موصوف برعلاوه ازکار همزمان  به فعالیت های اجتماعی وفرهنگی  دوشادوش محصلین وجوانان در انجمن جوانان ومحصلین لوگر پرداخت که در سال  (۱۳۸۳) اول بصفت عضو کار میکرد ولی به اساس سعی وتلاش تشویق جوانان هم رزم و مفکوره به کورسهای کوتاه مدت موسسه نی(حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) معرفی شد وسر انجام به مدت شش ماه متواتر دروس ژورنالیزم را در نها د مذکور فرا گرفت بعدا ً بحیث خبرنگار ماهنامه صدای لوگر تقرر حاصل نمود که بعد از دو سال سعی وتلاش بحیث مسول فرهنگی نهاد مذکور نیز گماشته شد درسال (۱۳۸۵) بحیث معاون انجمن مذکور مقرر گردید.

در جریان این فعالیت ها یکبار دیگر زمینه تعلیم برای او در سال (۱۳۸۸) در دارالمعلمین عالی ولایت لوگر مساعد گردید که بعد از سپری نمودن دوره تحصیلی در این نهاد در سال (۱۳۸۹)واخذ نمره کدر به درجه عالی فارغ گردید قابل ذکر است زمانیکه درس را در دارالمعلمین آغاز نمود از یک طرف دارالمعلمین نو تاسیس بود از طرف دیگر مقامات دولتی توجه لازم به دارالمعلمین لوگر نداشتند بنا استادان ومحصلین به اصرار ریس دارالمعلمین عالی لوگر موصوف را غرض حل مشکلات دارالمعلمین بحیث نماینده عمومی محصلین گماشت که خدمات شان در ذهن هر محصل واستاد دارالمعلمین باقی وثبت است .

محمد عبید اورمړ با وصف مسول فرهنگی انجمن جوانان ومحصلین ولایت لوگرهمزمان چندین وظیفه دیگر را نیز در عرصه های مختلف اجرا میکرد  ، وی در سال (۱۳۸۵/۲/۱۱ )  بحیث خبرنگار ولایتی آژانس خبری بین المللی رویترز در ولایات لوگر ومیدان وردگ نیز گماشته که الی  تاریخ (۱۳۹۱/۱/۲۸) وظیفه مذکور را انجام داد.

 علاوه بر فعالیت های فوق موصوف ، بعد از سپری شدن چندین ماه اجرای وظیفه با آژانس رویتزر با توجه با کار کرد شان آژانس خبری بین المللی اسوشتید پرس نیز علاقمند استخدام وی گردید که بعد ازتفاهم میان آژانس خبری رویترز واسوشتید پرس بتاریخ ( ۱۳۸۵/۵/۱۴ ) بحیث خبرنگار ولایتی اسوشتید پرس درولایت لوگر نیز گماشته شد و الی تاریخ (۱۳۹۱/۱/۲۸) به اجرای وظیفه محوله خود پرداخت .

محمد عبید اورمړ به اساس فعالیت های گسترده در قبال جوانان و مردم ولایت لوگر بتاریخ (۱۳۸۷/۰۶/۱۵ ) از طرف کمیسیون محترم اصلاحات اداری در مرکز آموزشی خدمات ملکی ولایت لوگر جذب گردیده که بتاریخ (۱۳۸۷/۱۲/۱۵ ) آموزش مهارت های مدیریت ، کمپیوتر و لسان انگلیسی را بصورت موفقانه به پایه اکمال رسانیده واز مرکز آموزشی مذکور سند فراغت بدست آورد.که بعدا در سال ۱۳۸۹ شامل دوره آموزش قبل از خدمت ( ستاژ اداری ) انستیتوت خدمات ملکی افغانستان گردید که مدت سه ماه بحیث سوپروایزر این دوره آموزشی ایفای وظیفه نمود.

بعدا ً از یک سلسله فعالیت ها تعداد نهادها و انجمن ها مدنی در سطح کشور زیاد گردید که سر انجام ازطرف یک توده از جوانان به سطح مملکت یک کمپاین عمومی راه اندازی شد تا از مجموع نهاد ها و انجمن های مدنی یک نهاد ملی را تاسیس نمایند که درتمام ولایات نماینده گی داشته باشند جلسه بخاطرتحکیم و منسجم شدن حرکت مذکورتدویرگردید که درآن جلسه به نماینده گی انجمن جوانان ومحصلین لوگرمحمد شفیق پوپل شرکت نمودند که بعد از تدویر چندین جلسه در ســـــــــــــــــــال (  06/01/1386) این حرکت رابه همکاری مالی نهاد بین المللی (آی، آر، آی ) دروزارت عدلیه بنام ارگان ملی واجتماعی جوانان افغانستان راجستر نموده وجوازفعالیت اخذ واعلان موجودیت کرد ومحمد عبید اورمړ بحیث معاون  کمیته ولایتی نهاد مذکور به اتفاق ارا جوانان بعد از انتخابات انتخاب گردید.

محمد عبید اورمړ نظر به شوق وعلاقه که در اجرای وظیفه در نهاد های مدنی داشت همزمان در چندین پست نهاد وظایف مختلف را به پیش میبرد که سرانجام در بتاریخ (۱۳۸۸/۳۰/۵ ) بحیث رئیس کمیته ولایتی ارگان ملی واجتماعی جوانان افغانستان به اتفاق ارا از طرف جوانان ولایت لوگر انتخاب شد موصوف بعد از اشغال وظیفه به این سمت غرض انعکاس مشکلات جوانان جواز نشریه چاپی را بنام صدای جوان تحت نمبر (۲۴۸ ) بتاریخ (۱۳۸۸۱۱/۲۰ ) از ریاست نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ اخذ نمود که خود بصفت مدیر مسئول نشریه همت به خدمت گماشته ومصدر خدمت به جوانان ولایت لوگر گردید.

بتاریخ ۱۳۸۹/۷/۴ بحیث خبرنگارولایتی از طرف کمپنی موبی میدیا گروپ استخدام گردید که بعد ازمدت ۴ماه وشش روز اجرای وظیفه نسبت کمبود بودیجه از ادامه وظیفه با موبی میدیا گروپ از طرف رهبری آن اداره معذرت خواسته شد بعدا ‏ با نهاد خبری (EPA(European photo Press Agency نیز قرارداد کاری بست .