دیدگاه وماموریت

دیدگاه: مکاتب رنا میخواهد منحیث بهترین کانون آموزشی و تربیتی مبتکر مطابق به نورم های وزارت محترم معارف خدمات با کیفیت عالی را به جامعه عرصه نماید.

ماموریت: مکاتب رنا دسترسی آسان و همگانی را به آموزش معیاری و ارزش محور با عرضه خدمات آموزشی مبتکرانه فراهم ساخته و خدمتگار شایسته برای جامعه افغانستان می باشد.

مکاتب رنا از بدو تاسیس تا حال انکشافات چشمگیری در عرصه آموزش پرورش و ایجاد فضای درسی برای اطفال و نسل جوان این سرزمین داشته است. رهبری رنا با ابتکارات و تلاش های پیگر و پابندی به ارزش های کلیدی مکاتب روند رشد مکاتب را همگام با رشد سریع علم و تکنالوژی جهانی حفظ مینماید. آرمان مکاتب رنا دستیابی به جایگاه یکی از مکاتب های برجسته در سطع ملی است و این جایگاه و اعتباد خود را مدیون رسیدن به کمال مطلوب در فعالیت های آموزشی و پژوهشی و فعالیت های مبتکرانه و نو آورانه در ارایه خدمت آموزشی مطابق نیاز جامعه میداند.