درباره ما

افغانستان پس از سال های دشوار وارد یک مرحله جدید در سال 1381 هجری شمسی شد که سیستم و طرح جدید نظام سیاسی و اقتصادی ریخته شد. در این میان نظام اقتصادی افغانستان بر اساس بازار آزاد بناّ نهاده شد که سکتور های خصوصی و جامعه مدنی شروع به فعالیت نمودند که رشد چشمگیری در این مدت داشته اند. از جمله: فعالیت ها هم در جهت ایجاد مکاتب بود که خوشبختانه تعداد زیادی از مکاتب در وزارت معارف راجستر گردیده به فعالیت آغاز نمودند. این مکاتب جمع کثیر از اطفال و نسل جوان کشور را جذب نموده که زمینه آموزش عالی و توانمندی رشد مسلکی را برای شان مهیا نموه اند.

در این میان مکاتب خصوصی رنا که در سال () رسما به فعالیت آغاز نمود که اکنون (1399) دارای 2 شاخه بوده که در کنار آن فعالیت های اکادمیک دیگر که برای رشد آموزش در افغانستان موثر تلقی میگردد میباشد. مکاتب رنا از سال () هجری شمسی عملا به تدریس اطفال و نسل نوجوان پرداخته و در دوره های مختلف واجد شرایط را جذب نموده است که این روند همچنان ادامه دارد.

رنا در نظر دارد تا در آینده فعالیت های خویش را افزایش دهد نه تنها در ردوس که تا هنوز در چهار چوب مکاتب رنا شامل نشده باشده بلکه در سایر فعالیت هایی را نیز در راستاهی ارتقای ظرفیت برای طبقات مختلف با توجه بیشتر به دختران که متاسفانه قشر آسیب پذیر جامعه افغانی محسوب می شوند ایجاد نماید. همچنان رنا در نظر دارد تا مراکز رشد ارتقای ظرفیت و کیفیت را که مانند کتابخانه مرکز تحقیفی مرکز معلومات کتابخانه الکترونیکی وغیره تاسیسات که مفید و موثر برای شاگردهای رنا و دیگر مکاتب ها می باشد بصورت متداوم تقویت نماید تا با نیازهای رو به رشد در تطابق باشد.

تاریخچه مکاتب رنا

رنا نمبر 1

مکتب رنا نمبر اول در سال 1386 هـ ش به ابتکار مــــوسسه خـــــدمات انکشافی و بشری برای افغانستان (DHSA)بشکل غیر انتفاعی تاسیس گردید. که دراین زمینه طبق حکم ماده 46قانون اساسی و مقرره موسسات تعلیمی خصوصی جمهوری اسلامی افغانستان  از طرف وزارت معارف اجازه نامه شماره (10)مورخ 28-4-1386 عنوانی محترم شهیر احمد ذهین ولد محترم احمد ضیا  صادر شد تا مکتب رنا فعالیت خویش را مطابق به مقرره تعلیمات خصوصی و سایر اسناد تقنینی دولت اغاز نماید. در ابتدا در سال 1386 مکتب رنا مطابق مقرره تعلیمات خصوصی بشکل دوره ابتدایی کار خویش را اغاز نموده  تعمیری را برای  مکتب در ناحیه دهم مقابل بلاک های هوایی  کرایه نمود چون تعمیر کرایی گنجایش  تعداد زیاد شاگردان را نداشت  در سال 1387 مکتب در ساحه شش درک مقابل ریاست ملی بس نقل مکان نمود تعمیر مکتب کرایی دارای سه منزل 35 صنف درسی و 12 تشناب مجهز داشت  و در همین سال مکتب از دوره ابتدایی به دوره متوسطه ارتقا نمود.

درسال 1389 مکتب متوسطه رنا نمبر یک به اثر مکتوب 1542مورخ 22-12-1389 ریاست محترم پلان و و هم چنان به اثر مکتوب 3447مورخ 8-12-1389 مدیریت مکاتب خصوصی  به لیسه ارتقا نمود چون تعمیر مکتب کرایی بود ومسولین دفتر مرکزی مصمم شدند تا یک تعمیر جدید را بشکل استندرد برای مکتب  پیدا نمایند که خوشبختانه در ساحه صد متری مکتب سابقه زمینی را برای 15 سال کرایه نموده تعمیر را از بودجه دفتر بشکل سه منزل  اعمار شد که دارای 42 صنف درسی 15 تشناب  لابراتوار ساینسی ،کتابخانه  و اطاق جلسات با صحن حویلی بزرگ بود .

 مکتب بتاریخ 15 قوس 1390 بعد از ختم امتحانات سالانه شاگردان به تعمیر جدید منتقل گردید در همین سال ذریعه مکتوب 506 مورخ 13-7-1390 از تمام کارکرد های مکتب رنا در عرصه تعلیمی و تربیتی از طرف وزارت معارف تقدیر به عمل آمد که خوشبتخانه تا فعلا مکتب رنا نمبر اول طور فعال در تعلیم و تربیه اولاد وطن سهم داشته و توانسته است ازسال 1392 الی 1398 در هفت دوره فراغت 423 نفر شاگرد را از مکتب فارغ و به تحصیلات عالی به پوهنتون های کشور معرفی نماید.

EC5A9298

رنا نمبر 2

جهت سهولت بهتر هموطنان مکتب رنا نمبر دوم در سال 1387 هـ ش به ابتکار مــــوسسه خـــــدمات انکشافی و بشری برای افغانستان (DHSA)بشکل غیر انتفاعی  در ساحه ناحیه سوم شهر کابل تاسیس گردید.در ابتدا در سال 1387 مکتب رنا مطابق مقرره تعلیمات خصوصی بشکل دوره ابتدایی کار خویش را اغاز نموده  تعمیری را برای  مکتب در ناحیه سوم کرایه نمودیکسال بعد در سال 1388 مکتب رنا نمبر دوم به متوسطه ارتقا نموددرسال 1389 مکتب رنا نمبر دوم از متوسطه به لیسه ارتقا داده شد .

خوشبختانه مکتب رنا نمبر دوم در مدت فعالیت خویش از تمام ارگلن های ذیربط بنابر فعالیت خوب خود  در عرصه تعلیم و تربیه شاگردان ده ها تقدیر نامه م تحسین نامه دریافت نموده است . هم چنان از طرف حوزه تعلیمی مربوطه بحیث لسیه ممتاز  شناخته شد که طوررسمی  مکاتیب تشکری  عنوانی مکتب ارسال گردیده است ولیسه رنا نمبر دوم توانسته است ازسال 1396 الی 1398 در سه دوره فراغت 31 نفر شاگرد را از مکتب فارغ و به تحصیلات عالی به پوهنتون های کشور معرفی نماید .