دلیل ایجاد مکتب

هدف از ایجاد این مکتب بلند بردن سطع تعلیم م تربیه و خدمت به فرزندان این کشور است. باید یاد آورشد که هدف ما حمایت از معارف کشور و جامعه سالم میباشد.

مکاتب رنا از زمان تاسیس تا اینک تلاش کرده تا شیوه های معیاری را با عالیترین میتود درسی برای آینده سازان جامعه که اطفال و نوجوانان فعلی اند فراهم نماید. دروس و مضامین این مکاتب طبق نورم و معیارهای وزارت محترم معارف جمهوری اسلامی افغانستان بوده و نیز پلان های عصری و دروس صلح که نیازمند پیشرفت جامعه کنونی است جز میتود درسی لیسه های عالی رنا میباشد.

بدبختانه کشور عزیز ما افغانستان از جمله کشورهای عقب مانده بوده و هموطنان عزیز ما از آموزش علم و دانش به دورمانده و چون علم اساس دین اسلام میباشد که خداوند (ج) در کتاب خود بشریت را به (اقرا) بخوان امر نموده است.

به این اساس وزارت محترم معارف مکاتب رنا را اجازه فعالیت داده تا برای هموطنان عزیز ما تا حد امکان در پخش و گسترش علم و آموزش کوشش نماید که با آغاز فعالیت صدها تن از اطفال و نوجوان ها را تربیه نموده است تا مصدر خدمت به این جامعه گردند.

DSC01080